DUNA II DE JAWA
Nacido 13-07-1995
Criador: Canil Jawa


                             
 Hercules

                    Condor de Jawa
                                                                                                                                          
                              Jatiuca do Parque do Castelo
                                                                                                                                            
          Infante de Jawa (Sire)
                                                                                                                                            
                              Hercules
                                                                                                                                            
                    Buana de Jawa
                                                                                                                                            
                              Luana de Jawa
                                                                                                                                            

Duna II de Jawa

                                                                                                                                            
                              Jupiter do Ibituruna
                                                                                                                                           
                    Mineiro do Ibituruna
                                                                                                                                         
                              Agatha do Ibituruna
                                                                                                                                          
          Mantra de Jawa (Dam)
                                                                                                                                            
                              Scorpion do Ibituruna
                                                                                                                                            
                    Brisa de Jawa
                                                                                                                                            
                              Iris do Tangara Acu